การแจ้ง และการขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม ตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

การยื่นแจ้ง และขออนุญาตสามารถขอ ใบอนุญาติจาก กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน หน่วยงานเขต หรือองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นๆ เป็นต้น เป็นการขอใบอนุญาติ ธน.พ.1 แจ้งการประกอบกิจกรรมควบคุมประเภทที่ 2 และธน.พ.2เป็นการแจ้งเก็บเชื้อเพลิงชนิดไวไฟ ไม่เกิน 227 ลิตรเพื่อจำหน่าย

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอกับทาง อบต. หรือ เทศบาล

1. เอกสาร ธพน.1
2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของตู้)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของตู้)
4. สำเนาฉโนดที่ดินหรือใบแสดงสิทธิในที่ดิน
5. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
6. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
7. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการประกอบกิจการน้ำมัน
8. รูปถ่ายตู้น้ำมัน
9. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ
10. แผนผังการติดตั้งตัวตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
11. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)
12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)
บริษัท โซลาร์ ปั๊ม จำกัด
โทร. 081-9004241, 081-9004579